Eftertanker om boretyven – 2

Lidt om om datidens retspleje og politiefterforskning og om – måske? – at komme på sporet af en nomadefamilie

Har du undret dig over politiets arbejde i efterforskningen af boretyvens indbrud?

Nr.1 Jensen og hans kolleger ville nok spærre øjnene op, hvis de hørte om nutidens it-systemer, DNA-analyser, fiberanalyser, mobilsporinger, aflytninger, retsmedicinske undersøgelser og hvad der ellers står til rådighed for en moderne efterforskning.

Jensen og de øvrige betjente havde ganske få metoder til deres rådighed og derfor bestod datidens efterforskningsarbejde primært i at afhøre de mistænkte igen og igen og i øvrigt lade dem sidde i arresten, til de opgav og tilstod.

Tekniske beviser blev ikke regnet

Fingeraftryk blev først gang brugt som bevis i en retssag i Danmark i 1914, så ikke engang den slags kunne Jensen lede efter, når han blev sendt ud til et gerningssted. Var der ingen vidner, var Jensen henvist til at lede efter genstande, som tyven havde efterladt, og derefter se, om nogen kunne knytte en person til genstandene. Derfor samler han borespåner og afbrændte tændstikker op, kigger efter udspyttet skråtobak og løber byen rundt med den tomme flaske, amtsfuldmægtigen fandt i sit lysthus efter indbruddet hos enkefru Riber – i håb om at en af byens handlende genkender flasken og husker, hvem han solgte den til. Forgæves.

Jeg har undret mig meget over, at man var så længe om at sammenligne fodaftrykkene fra amtmandens have med de forskellige mistænkte, man havde i kikkerten. Hans Marius Jensen nåede at sidde hele tre dage i arresten, før man sammenlignede hans fodaftryk med gipsafstøbningerne fra haven og konstaterede at boretyven havde knyster, hvad Hans Marius Jensen ikke havde.

Lars Nielsen Larsen, den fattige mand fra Skaarup Mark, der fangede ”hopper” om natten, sad arresteret i mere end to døgn, før man kom på at sammenligne hans fødder med afstøbningerne. Og fodaftrykkene fra haven var da et ret sikkert bevis, set med nutidens øjne, for ingen – som i INGEN – løb dengang barfodet omkring i amtmand, greve Brockenhuus-Schacks husholdning og have.

Rasmus havde ingen forsvarer
– han havde jo tilstået

Men tidens tankegang var en anden. Retsplejen ligeså. Den blev først ændret til noget, der ligner den vi har i dag, i 1919. Indtil da havde retsplejen en hel del efterslæb fra enevældens tid, før Grundloven af 1849.

Har du f.eks. undret dig over, hvor de sigtedes forsvarer var henne?

Sagen er, at de ingen havde. De forsvarede sig selv.

Det kan også undre en nutidig læser, at dommer Schou som Svendborgs borgmester/byfoged både var øverste leder af politiet og samtidig dommer i retten og dermed ansvarlig for efterforskningen af sagen, hvorefter han dømte i den selvsamme sag. Men sådan var situationen før 1919, da den danske retspleje stadig foregik som en inkvisitorisk proces, som havde været gældende for dansk retspleje siden 1796 med enkelte ændringer i 1819.

Det her skal ikke være en afhandling om dansk retspleje før og nu, men blot en konstatering af, at det danske demokrati var mere end 70 år om at få indført en demokratisk retspleje, som vi kender den i dag.

Til trøst kan jeg fortælle, at det før 1919 var meget nemt at anke en retslig afgørelse til en højere retsinstans og helt til Højesteret, hvis man ville sikre sig, at den lokale dommer havde gjort sit arbejde ordentligt og upartisk. Muligheden blev flittigt benyttet.

Var familien på Skaarup Mark sociale nomader?

Til sidst vil jeg lige vende tilbage til Lars Nielsen Larsen, hans kone Ingeborg og deres børn, som vi efterlod ude på Skaarup Mark i afsnit 5 om boretyven. På grund af corona-nedlukningen af arkiverne her i begyndelsen af 2021 har jeg ikke haft mulighed for at dykke ned i herredsfogedens arkiver og undersøge omstændighederne ved anholdelsen af Lars – hvis de overhovedet stadig findes.
Det er noget dunkelt: Hvem peger pludselig på ham som den mulige boretyv? Og hvorfor?

Nu bevæger jeg mig ud i gætterier, og det følgende skal tages med forbehold, men jeg tror, de gode folk i Skaarup Sogn gerne så Lars, Ingeborg og deres børn rejse hen, hvor pebret gror. Det var nemlig en fattig tilflytter-familie, der lå sognet til last stort set fra det øjeblik, de flyttede til.

Lars havde haft et hus i Hømarken, Svendborgs nordøstlige udkant, som han nødtvunget havde solgt, da han ikke havde råd til at blive i det. Derefter flyttede familien nogle kilometer længere nordøst på, ind i nabosognet Skaarup, hvor de lejede sig ind i et hus på Skaarup Mark. De medbragte fire sønner, den ældste var 10 år, den yngste knap 1 år. Konen var syg, manden kunne ikke brødføde familien og de have søgt fattighjælp i en periode.

Den slags tilflyttere var ikke populære i de små sogne, og jeg har en mistanke om, at det var stærkt medvirkende til, at nogen tippede politiet om Lars mystiske løben omkring om natten, der jo viste sig blot at være hans forsøg på at skaffe penge til familiens underhold ved at gå på rejefangst om natten.

Måske kan herredsfogedens arkiv belyse det, når arkiverne igen åbner.

Men inden arkiverne lukkede, faldt jeg over nedenstående notat i en politirapport fra Svendborg Politi. Det er skrevet 25. januar 1903, hvor Lars Nielsen Larsen med familie var flyttet tilbage til Hømarken i Svendborg Købstad (senere flyttede de videre, bl.a. til Sørup Sogn).
Politibetjent nr. 8, P. Ebbesen, var blevet sendt ud for at efterprøve Lars Nielsen Larsens ønske om at få sendt den ældste, hjemmeboende søn, den 11-årige Knud Oscar, på opdragelsesanstalt.
Her er nr. 8 Ebbesens notat i dets fulde, hårrejsende ordlyd:

”Sag nr. 84

25. januar 1903
Oplysninger i Anledning af, at en Dreng søges anbragt paa en Opdragelsesanstalt

I Anledning af vedlagte Skrivelse fra Københavns Magistrat af 14 ds. modtaget fra herværende Fattigvæsen angaaende Drengen Knud Oscar Larsens Anbringelse paa en opdragelsesanstalt har jeg, efter Ordre, fortaget nærmere Undersøgelse og D.D. henvendt mig paa den i Skrivelsen ammeldte Arbejdsmand Lars Nielsen Larsens Bopæl Svendborg Hømark 63, hvor hans Hustru Ingeborg Jensine Laurine Larsen, 40 Aar gl., blev antruffen, medens Manden var fraværende.

Hun forklarede at de ialt har 5 Børn, hvoraf den ældste, Frederik Christian Viggo Larsen, f. i Kværndrup 10/1 1889 er og har siden sit 8. Aar været anbragt paa Landerupgaard. De øvrige Børn er Knud Oscar Larsen, f. i Svendborg 29/7 1891, Julius Larsen, f. i Svendborg 24/12 1894, Jens Peter Larsen, f. i Svendborg 28/7 1897 og Carl Laurits Larsen, f. i Svendborg 14/10 1901.

Hun forklarede endvidere, at hun ligesom Manden ønsker Drengen anbragt paa en Opdragelsesanstalt. Derefter har jeg henvendt mig til forskellige af Naboerne angaaende Hustruen og ommeldte Dreng. De har forklaret overensstemmende, at hustruen er en Del indskrænket og gør Indtryk af, ikke at være rigtig normal. Hun er tillige meget svinsk og forstaar sig ikke paa noget. Hun forsømmer i høj Grad Huset, som sjældent bliver rengjort. Manden, der omtales som en skikkelig Mand, der daglig passer sit Arbejde, maa selv lave Maden, naar han kommer Hjem. Dette alt sammen bevirker at Børnene maa passe sig selv og ingen Opdragelse faar. Sønnen Knud formenes at kunne trænge til at komme paa en Opdragelsesanstalt og formenes det, at han kan blive en god Dreng, da han omtales som godmodig og da han nok vil bestille noget. I øvrigt henvises til vedl. Erklæring fra herværende Borgerskole angaaende Drengene.

P.Ebbesen, Pb. 8”

Der ligger jo en hel, socialrealistisk roman i de linjer. Den må vente til en anden gang, men det er jo min tilbagevendende erfaring med arkivarbejde: Der åbner sig hele tiden nye historier, der råber på at blive belyst og fortalt.

Boretyven i Svendborg 1902 – 2. afsnit

Boretyvens store kup

Læs første afsnit

I første afsnit hørte vi om hvordan de gode borgere i Svendborg i foråret 1902 blev opskræmte over en række indbrud, der havde det til fælles at tyven benyttede et bor og forsvandt uden at efterlade sig spor. Tyvens udbytte var ikke stort, men det var jo ubehageligt med sådan en person, der luskede rundt om natten og brød ind i pæne menneskers huse mens de lå og sov.

Natten mellem den 10. og 11. juni 1902 slog boretyven til igen. Denne gang havde han udset sig Svendborgs absolutte top. Han brød nemlig ind i ”Ørkildshus”, amtmand, greve Brockenhuus-Schacks imponerende hus øverst på en af de store bakker, der omgiver Svendborg. Da Brockenhuus-Schack i 1867 blev udnævnt til amtmand over Svendborg Amt, lod han ”Ørkildshus” bygge som både privatbolig og amtskontor. Huset blev taget i brug i 1870, og det var amtskontoret, boretyven havde udset sig som mål.

Brød to døre op

Amtskontoret var indrettet i den vestlige fløj af huset og havde egen indgang. I løbet af natten havde tyven boret et hul i yderdøren ind til Amtskontoret, så han kunne få hånden ind og dreje nøglen, der sad i låsen indvendigt, og åbne døren ind til entreen. Derefter havde han boret rundt om låsen ind til kontoret, til han kunne få et brækjern sat i og bryde døren op.

Inde på det forreste kontor havde han rodet en uaflåst pult igennem uden at finde noget.

Bykort Svendborg 1902
Amtmand Brockenhuus-Schack byggede Ørkildshus som bolig og amtskontor oppe på bakken nord for Svendborg.

Derefter var han fortsat ind på det bagerste kontor, hvor en aflåst pult blev brudt op, og her gjorde han den store gevinst: Han fandt en aflåst pengekasse af jernblik. Den tog han til sig og forlod huset.

Amtmandens hus i Svendborg 1905
Ørkildshus, fotograferet i 1905.

Næste morgen, da amtmandens tjener ved 6-tiden skulle ind på kontoret for som vanligt at tjekke termometeret, opdagede han indbruddet og der blev slået alarm til politiet.

Over 600 kroner

Politiassistent Eckmann sendte omgående sine to bedste mænd afsted: nr. 1, Jensen og nr. 2, Mortensen. På amtskontoret var amtsfuldmægtig Seith kommet til og havde opgjort det stjålne til 605 kr. og 88 øre, ”bestaaende af 3 a 4 Hundredekronesedler, 8 Jubilæumstokroner, ca. 10 Kr. i To- og Enkroner, 30 a 40 Kr. i Guldmønt, ca. 5 Kr. i Smaapenge og Resten i Tikronesedler.”

Ud over de sædvanlige borespåner og spor efter brug af mejsel eller stemmejern, var der ikke mange spor efter tyven. Men da Jensen undersøgte de udendørs omgivelser, var der gevinst:

”Ved Undersøgelse af de nærmeste Omgivelser opdagedes det, at der i en Havegang fandtes Spor af nøgne Fødder. At disse Spor stod i Forbindelse med Tyveriet er temmelig sikkert, da et Spor af højre Fod, svarende til de andre, fandtes i Gruset umiddelbart neden for Trappen op til Kontorerne. Dette Spor viste ligeledes fra Gerningsstedet og tydede paa, at Personen, der havde frembragt det i Skyndsomhed, var kommen ned fra Trappen. Af de fundne Spor toges Gipsafstøbninger som hermed følger. Udover disse Spor fandtes straks intet af Betydning,” skrev Jensen i sin rapport.

Jensen var ret sikker på, at tyven var den samme, som havde stået bag indbruddene hos Krøyers og enkefru Riber. Sagen fra Skaarup blev efterforsket af Sunds-Gudme Herreders politibetjent, Røssel, og de to mænd var enige om, at der var mange lighedspunkter: Det måtte være den samme tyv, der var på spil.

Øverste Ørkilds Mølle, Svendborg, 1895
Øverste Ørkilds Mølle fotograferet i 1895. Hvis man ser godt efter, kan man ane silhuetten af Ørkildshus oppe på bakken til venstre.

Senere samme dag blev Amtskontorets tømte pengekasse fundet i nærheden af vandhjulet på Øverste Ørkilds Mølle, få hundrede meter fra Ørkildshus. Men tyven selv havde igen gjort sig usynlig.

I næste afsnit får borgmesteren, der også var dommer og politimester, et højst overraskende tip om tyven…

Tak til Svendborg Byhistoriske Arkiv for lån af fotos.